Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2017 i 2018

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2017 i 2018

Uniwersytet Opolski zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania:
1. Badanie przeprowadzi w imieniu firmy audytorskiej biegły rewident mający doświadczenie w badaniu sprawozdań;
2. Przedłożenie rezultatu badania w 5 egzemplarzach;
3. Termin wykonania odpowiednio: do 30 kwietnia 2018 r. i 30 kwietnia 2019 r.;
4. Warunki płatności : 14 dni po otrzymaniu sprawozdania z badania.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)  wzór umowy;
b) potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
c)     kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do wykonania zlecenia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:
Uniwersytet Opolski pl. Kopernika 11 a, 45-040 Opole w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2017 r.

.